ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

QLSU06 – Chuổi đặc biệt các ô có 2 trị khả dụng như nhau

Chuỗi đặc biệt các ô có 2 trị khả dụng như nhau phải có những đặc tính như sau:

  1. Chuỗi gồm có một số chẳn ô Sudoku
  2. Hai trị khả dụng của các ô của chuỗi phải như nhau
  3. Hai ô liên tiếp của chuỗi phải có liên hệ trực tiếp (tức là phải ở trong cùng 1 tuyến hay khumg, tức là thành phần, của khung Sudoku

Ô đầu tiên và ô cuối cùng của chuỗi gọi là 2 đầu của chuỗi.

Xét chuỗi đặc biệt gồm 4 ô A, B, C và D có cùng trị khả dụng a và b sau đây:

A(a,b), B(a,b), C(a,b) và D(a,b)

Vì 2 ô liên tiếp của chuỗi đặc biệt có liên hệ trực tiếp, nên ta có:

Nếu  A = a    =>    B = b     =>     C = a       =>    D = b
Nếu  A = b    =>    B = a     =>     C = b       =>    D = a

Trong mọi trường hợp, 2 đầu A và D của chuỗi đặc biệt cùng chia nhau 2 trị a và b.

Suy ra: Mọi ô có họ chứa A và D thì không thích hợp với a và b, tức là phải có trị khác a và b. (Chú thích: Họ của 1 ô Sudoku gồm hàng, cột và khối Sudoku chứa ô đó)

 

Quy luật về chuỗi đặc biệt các ô có 2 trị khả dụng như nhau

Các ô Sudoku có họ chứa 2 đầu của một chuỗi đặc biệt các ô có 2 trị khả dụng như nhau thì không thích hợp với trị khả dụng đó.

Hai đầu của chuỗi cùng chia nhau 2 trị khả dụng của chuỗi, tức là có tính chất giống như tính chất của cặp 2 ô Sudoku, nên được xem như một cặp 2 ô Sudoku cách xa và quy luật trên cũng được gọi là Quy luật về cặp 2 ô Sudoku cách xa

Thí dụ:   Xét khumg Sudoku dưới đây:

Bốn ô A2(4,5), A8(4,5) trên hàng A và C7(4,5), G7(4,5) trên cột 7 hợp thành một chuỗi đặc biệt các ô có cùng trị khả dụng 4 và 5.

Suy ra, các ô trong khung Sudoku có họ chứa 2 đầu A2(4,5) và G7(4,5) của chuỗi thì không thích hợp với 4 và 5, tức là không thể có trị bằng 4 hay 5.

Ô G2(2,4,5) có họ chứa 2 đầu A2(4,5) và G7(4,5) không thích hợp với 4 và 5, hay không thể có trị 4 hay 5. Suy ra: G2 = 2

 
%d bloggers like this: