ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

QLSU28 – Bộ 2 ô Sudoku cách xa


Bài ôn:

Bộ 2 ô Sudoku gồm 2 ô Sudoku có cùng 2 trị khả dụng.

Ta thườn gặp những bộ 2 ô Sudoku gồm 2 ô cùng nằmg trong một thành phần của khung Sudoku, tức là cùng nằm trên một hàng hay một cột hay một khối của khung Sudoku.

Bộ 2 ô Sudoku , cũng như các bộ 3, bộ 4, vv …,  trong một thành phần giúp giản lược danh sách trị khà dụng của các ô khác trong thành phần.

Thí dụ: nếu B1(4,5), B2(4,5) là một bộ 2 ô Sudoku của hàng B, cũng là của khối 1, thì trong danh sách trị khả dụng của các ô trống trong hàng B và trong khối 1, không thể chứa 4 và 5.

Bộ 2 ô Sudoku cách xa
(cũng gọi là Cặp cách xa – Remote Pairs)

Đôi khi bộ 2 Sudoku không cùng nằm trong một thành phần nhưng được nối với nhau bằng những bộ 2 ô Sudoku khác. Các bộ 2 ô Sudoku nầy có  cùng 2 trị khả dụng và nằm trong cùng một thành phần.

Trong khung Sudoku dưới đây (xem hình)  A2(3,6) và H7(3,6) là một bộ 2 ô Sudoku cách xa với trị 3, 6.

Hai ô nầy được nối với nhau bằng 3 bộ 2 ô Sudoku:

A2(3,6),  A9(3,6)   trên hàng A
A9(3,6),  C7(3,6)   trong khối 3
C7(3,6),  H7(3,6)   trên cột 7

Ta cũng nói rằng:  Các ô A2(3,6), A9(3,6), C7(3,6) và H7(3,6) là một chuỗi các ô có cùng 2 trị khả dụng. Hai ô đầu A2(3,6) và cuối H(3,6) gọi là 2 đầu của chuỗi. Các ô của chuỗi còn gọi là mắt của chuỗi.

Nếu bộ 2 ô Sudoku cách xa tạo thành bởi một số lẻ, thí dụ 3 như trên, bộ 2 ô Sudoku nằm trên/trong cùng 1 thành phần (nói cách khác, nếu số mắt của chuỗi là một số chẳn), thì ta có tính chất sau đây:

Nếu  A2 = 3 => A9 = 6  => C7 = 3  =>  H7 = 6
Nếu  A2 = 6 => A9 = 3  => C7 = 6  =>  H7 = 3

Suy ra: dù ô A2 có trị số nào, 3 hay 6, thì trong 2 ô đầu và cuối của chuỗi, một ô có trị 3 và ô kia có trị 6.

Tính chất:        Nếu 2 ô Sudoku cách xa tạo thành bởi một số lẻ các bộ 2 ô Sudoku
trung gian  nằm trong cùng thành phần, thì ô trống có họ chứa cả
                       2 ô  cách xa
  không thể nhận trị của 2 ô Sudoku làm trị khả dụng.

Thí dụ:     Xét khung Sudoku sau đây:

Trong khung Sudoku trên đây, A2(3,6) và H7(3,6) là một bộ 2 ô Sudoku cách xa tạo bởi 3
bộ 2 ô Sudoku.

Ô H2(3,6,8,9) có họ chứa cả 2 ô A2(3,6) và H7(3,6) nên không thể  nhận 3 và 6 làm trị khả dụng  =>  H2(8,9)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: