ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

MATHENATICAL CHESS

 

PRACTICING MATHEMATICAL CHESS (New)

MCG001 – Game 1 MathChess     – 2 Additions, Digits: 1 … 7

MCG002 – Game 2 MathChess     – 2 Additions, 1 Subtraction, Digits: 1 … 7

MCG003 – Game 3 MathChess     – 2 Additions, Digits: 1 … 7

MCG004 – Game 4 MathChess     – 2 Subtractions, Digits: 1 … 8

MCG005 – Game 5 MathChess     – 2 Multiplications, Digits: 1 … 8

MCG006 – Game 6 MathChess     – 2 Additions, 2 Subtractions, Digits: 1 … 8

MCG007 – Game 7 MathChess     – 2 Divisions, Digits: 1 … 8

MCG008 – Game 8 MathChess     – 2 Powers, Digits: 1 … 9

MCG009 – Game 9 MathChess     – 2 Roots, Digits: 1 … 9

MCG010 – Game 10 MathChess   – 2 Roots, Digits: 1 … 9

MCG011 – Game 11 MathChess    – 2 Multiplications, 1 Division, Digits: 1 … 9

MCG012 – Game 12 MathChess    – 1 Multiplication, 2 Divisions, Digits: 1 … 9

MCG013 – Game 13 MathChess    – 2 Powers, 1 Root, Digits: 1 … 9

MCG014 – Game 14 MathChess    – 1 Power, 2 Roots, Digits: 1 … 9

MCG015 – Game 15 MathChess    – 2 Additions, 1 Subtraction, Digits: 0 … 9

MCG016 – Game 16 MathChess    – 1 Addition, 2 Subtractions, Digits: 0 … 9

MCG017- Game 17 MathChess    – 2 Mulyiplications, 1 Division, Digits: 0 … 9

MCG018- Game 18 MathChess    – 1 Multiplications, 2 Divisions, Digits: 0 … 9

MCG019- Game 19 MathChess    – 2 Powers, 1 Root, Digits: 0 … 9

MCG020- Game 20 MathChess    – 1 Power, 2 Roots, Digits: 0 … 9

MCG021- Game 21 MathChess    – 4 Additions, Digits: 0 … 9

MCG022- Game 22 MathChess    – 4 Subtractions, Digits: 0 … 9

MCG023- Game 23 MathChess    – 4 Multiplications, Digits: 0 … 9

MCG024- Game 24 MathChess    – 4 Divisions, Digits: 0 … 9

MCG025- Game 25 MathChess    – 4 Powers, Digits: 0 … 9

MCG026- Game 26 MathChess    – 4 Roots, Digits: 0 … 9

MCG027- Game 27 MathChess    – 1 Addition, 1 Subtraction, 1 Multiplication, 1 Division, Digits: 0 … 9

MCG028- Game 28 MathChess    – 1 Multiplication, 1 Division, 1 Power, 1 Roor, Digits: 0 … 9

MCG029- Game 29 MathChess    – 1 Multiplication, 1 Division, 1 Power, 1 Roor, Digits: 0 … 9

MCG030- Game 30 MathChess – 1 Addition, 1 Subtraction, 1 Multiplication, 1 Division, 1 Power, 1 Roor, Digits: 0 … 9

MCG031- Game 31 MathChess – 1 Subtraction, 1 Division, 1 Power, 1 Roor, Digits: 0 … 9

MCG032- Game 32 MathChess – 1 Addition, 1 Multiplication, 1 Division, 1 Power, 1 Root, Digits: 0 … 9

MCG033- Game 33 MathChess – 2 Powers, 2 Roots, Digits: 0 … 9

MCG035 – Game 35 MathChess – 1 Addition, 1 Subtraction, 1 Multiplication, 1 Division, 1 Power, 1 Root, Digits: 0 … 9

                     MCG036 – Game 36 MathChess  – 1 Addition, 1 Subtraction, 1
                     Multiplication, 1 Division, 1 Power, 1 Root, Digits: 0 … 9

Game 39 MathChess: https://docvui-suynghi.net/2020/01/12/game-39-mathchess/

 

DOCUMENTS OF ‘MATHEMATICAL CHESS’ 17/12/2017

Mathematical Chess Presentation (youtube)  

A Solution to improve students’ achievement in maths

A Solution ……   (youtube)

Three concepts in Mathematical Chess

                       A game of Mathematical Chess explained

Mathematical Chess Clarified

Some Mathematical Chess Games          

Game 1        Game 2        Game 3        Game 4      

Game 5       Game 6         Game 7         Game 8

A move to master maths

(báo Torch, Bankstown, September 28th, 2017:  http://localnewsplus.com.au/story?ID=131508&stories=stories&publication=Torch&section=News)

Game shows how it’s a good move to master chess to aid math skill in youth

(báo Inner West Times, September 27th, 20177: http://localnewsplus.com.au/story?ID=131504&stories=stories&publication=Inner%20West%20Times&section=News)

Việt Luận phỏng vấn tác giả sách ‘Mathematical Chess’

Giới thiệu sách ‘Mathematical Chess’ của Tiến sĩ George Ho

(Petrus Ký website: https://petruskyaus.net/gioi-thieu-sach-mathematical-chess/)

NAPLAN 2017 và thay đổi trong HSC 2020

Tường trình buổi lễ giới thiệu sách ‘Mathematical Chess’

 
%d bloggers like this: