ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

MATHENATICAL CHESS

MATHEMATICAL CHESS GAMES (New)

MCG001 – Game 1 MathChess

MCG002 – Game 2 MathChess

MCG003 – Game 3 MathChess

MCG004 – Game 4 MathChess

MCG005 – Game 5 MathChess

MCG006 – Game 6 MathChess

MCG007 – Game 7 MathChess

MCG008 – Game 8 MathChess

MCG009 – Game 9 MathChess


DOCUMENTS OF ‘MATHEMATICAL CHESS’ 17/12/2017

Thư mời dự Lễ Giới Thiệu Sách

Mathematical Chess Presentation (youtube)  

A Solution to improve students’ achievement in maths

A Solution ……   (youtube)

Three concepts in Mathematical Chess

                     A game of Mathematical Chess explained

Mathematical Chess Clarified

Some Mathematical Chess Games          

Game 1        Game 2        Game 3        Game 4      

Game 5       Game 6         Game 7         Game 8

A move to master maths

(báo Torch, Bankstown, September 28th, 2017:  http://localnewsplus.com.au/story?ID=131508&stories=stories&publication=Torch&section=News)

Game shows how it’s a good move to master chess to aid math skill in youth

(báo Inner West Times, September 27th, 20177: http://localnewsplus.com.au/story?ID=131504&stories=stories&publication=Inner%20West%20Times&section=News)

Việt Luận phỏng vấn tác giả sách ‘Mathematical Chess’

Giới thiệu sách ‘Mathematical Chess’ của Tiến sĩ George Ho

(Petrus Ký website: https://petruskyaus.net/gioi-thieu-sach-mathematical-chess/)

NAPLAN 2017 và thay đổi trong HSC 2020

Tường trình buổi lễ giới thiệu sách ‘Mathematical Chess’

 
%d bloggers like this: