ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

QLSU30 – Các chuỗi hữu dụng Sudoku (2)

Trong bài trước đây, chúng ta đã xét một trường hợp chuỗi hữu dụng thường gặp. Trong bài nầy, chúng ta xét một trường hợp chuỗi hữu dụng khác.

Xét khung Sudoku sau đây:

Ô C3(5,6) có 2 trị khả dụng 5 và 6.

Tử ô C3, xúất phát 2 chuỗi:

a) Chuỗi thứ nhất:     C3 = 6 => A2 = 3
b) Chuỗi thứ hai:       C3 = 5 => C8 = 8 => G8 = 5 => H7 = 3

Dù ô C3 có trị nào, hoặc ô A2 = 3 hoặc H7 = 3

Suy ra: mọi ô trống có họ chứa cả 2 ô A2 và H7 không thể nhận 3 làm trị khả dụng

Ô H2(1,3,4,9) có họ chứa cà 2 ô A2 và H7 nên không thể nhận 3 làm trị khả dụng

= > H2(1,4, 9)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: