ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

QLSU31 – Các chuỗi hữu dụng Sudoku (3)

Trong 2 bài trước đây, chúng ta đã xét 2 trường hợp chuỗi hữu dụng thường gặp. Trong bài nầy, chúng ta xét một trường hợp chuỗi hữu dụng khác phức tạp hơn. Các chuỗi hữu dụng phát xuất từ một ô có 3 trị khả dụng.

Xét khung Sudoku sau đây:

Ô E7(1,7,9) có 3 trị khả dụng 1, 7 và 9.

Tử ô E7, xuấtt phát 3 chuỗi:

a) Chuỗi thứ nhất: E7 = 1 => E9 = 9 => F9 = 5 => F5 = 7 => E5 = 2
b) Chuỗi thứ hai: E7 = 7 => E5 = 2
c) Chuỗi thứ ba: E7 = 9 => F9 = 5 => F5 = 7 => E5 = 2

Dù ô E7 có trị nào, ta cũng có E5 = 2. Suy ra:  E5 = 2

Nếu tiếp tục giải khung Sudoku, ta được:

D4 = 9, D6 = 5, F5 = 7, C4 = 7, C6 = 9,
G4 = 8, F4 = 6, F6 = 8,
I4 = 2, I2 = 1, G6 = 7, I6 = 6,

G54,5) và H5(4,50 là 1 bộ 2 ô Sudoku => G6 = 7, I6 = 6, G3 = 3, G1 = 2
F3 = 1, C3 = 2, C2 = 3, F2 = 4, D2 = 2,
D3 = 7, D8 = 4, D7 = 3, E1 = 9, F1 = 3, H1 = 7,
F7 = 9, F9 = 5, E9 = 1, E7 = 7, G9 = 9, H9 = 2, G7 = 1,
G8 = 5, G5 = 4, H5 = 5, H3 = 8, I3 = 5, I8 = 7, I7 = 8, H7 = 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: